Avís legal

Aquest espai web, amb adreça DNS orgulldebaix.cat, orgulldebaix.com, orgulldebaix.es, és propietat de Al Pati Produccions S.L., amb seu i domicili social al Carrer Ventalló 11 primera (08025) de Barcelona, amb NIF: B66156555
Podeu contactar amb nosaltres escrivint a orgull@alpati.es.
El seu contingut consisteix en un «webdoc», és a dir, un documental interactiu amb tecnologia web que permet interacció de l’usuari i la navegació de forma lliure, sense necessitat de registre previ, i que porta per títol Orgull de Baix. Tots els seus continguts, incloent, els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de:
-Al Pati Produccions, amb la seu i el domicili social indicats anteriorment;
-I la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA), amb seu i domicili social al carrer Via Augusta, 252, (08017) Barcelona i NIF A08/849622
o dels tercers que lis han autoritzat l’ús dels mateixos.
Al Pati Produccions i la CCMA es reserven tots els drets sobre el webdoc.
Aquest espai web pot consultar-se d’acord amb les següents condicions, sense necessitat de registrar-se:
Totes les dades proporcionades pels usuaris d’aquest espai web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d’acord amb els principis de protecció de dades que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Poden exercir-se els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant els responsables legals de Al Pati Produccions mitjançant comunicació escrita, acompanyada d’una fotocòpia del DNI o document equivalent, dirigida a: Al Pati Produccions S.L. Carrer Ventalló 11, primera 08025 de Barcelona.

Responsabilitats dels titulars de l’espai web i del webdoc
Al Pati Produccions no garanteix l’accés continu als elements i a la informació continguda en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que poden veure’s impedides, dificultades o interrompudes per factors o circumstàncies que escapen al control de la Productora.
Al Pati Produccions no assumeix responsabilitat alguna per els eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, averies telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliena al seu control.
Al Pati Produccions no garanteix que el seu espai web i els servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l’accés al seus espai web o per la impossibilitat d’accedir a ells.
Al Pati Produccions no es fa responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats a l’espai web d’Orgull de Baix. Tanmateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda al seu espai web, i per tant, no elaborada directament per Al Pati Produccions o per algun dels seus membres autoritzats.
Al Pati Produccions no es fa responsable de l’ús de les eines de participació i continguts dels usuaris del portal ni de l’incompliment de les condicions d’ús per part d’aquests.

Responsabilitats dels usuaris
La utilització del portal es farà d’acord amb la legislació vigent, i amb especial respecte a la dignitat de les persones, als drets de protecció de dades de caràcter personal, als drets de la imatge, l’honor i a la intimitat , així com als drets de propietat intel·lectual i industrial. No està permès utilitzar els continguts d’aquest espai web, incloent el webdoc, amb finalitats comercials o publicitaries.
No està permès reproduir , distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d’aquest espai web ni el seu disseny, excepte en els casos previstos per la legislació vigent, o excepte que s’indiqui el contrari de manera específica o que s’autoritzi expressament.
Queda prohibit, excepte en els casos en els que Al Pati Produccions i la CCMA ho autoritzin expressament, presentar pàgines d’aquest espai web o del webdoc sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o enitat.
Queda igualment prohibit utilitzar sense autorització el nom, la marca, els logotips o qualsevol altre signe distintiu de Orgull de Baix, Al Pati Produccions i la CCMA com suport a activitats, productes o serveis de terceres entitats.
Orgull de Baix és una marca registrada.
Els possibles conflictes relatius a aquest espai web es regiran exclusivament pel dret que afecta a l’estat espanyol i a Catalunya i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d’aquest punt.

Condicions de participació i de privacitat.
Per utilitzar les eines de participació d’aquest portal és imprescindible acceptar les condicions següents:
L’ús del portal i de les eines de participació en el webdoc es regeixen per les normes contingudes en aquest avís legal i per les condicions de participació, d’acord amb la legislació vigent, les bones costums, els principis de bona fe, i en especial, el ple respecte a la dignitat de les persones, a la protecció de les dades de caràcter personals, als drets de imatge, a l’honor i a la intimitat personal i familiar i als drets de la propietat intel·lectual i industrial.
L’usuari pot introduir continguts en aquells espais del webdoc en els que s’indiqui expressament i d’acord amb les finalitats i instruccions que s’indiquen.
L’usuari és l’única responsable de l’ús que faci el webdoc i dels continguts que en el mateix pugui introduir.
En introduir continguts en les activitats de participació, l’usuari autoritza expressament la reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, inclosa la posada a disposició, de forma que puguin incorporar-se al webdoc i que aquest els pugui explotar en qualsevol àmbit i suport. Aquesta cessió de drets es realitza amb caràcter indefinit, universal i gratuït, i de no exclusivitat -és a dir, l’usuari pot reutilitzar els seus propis continguts en altres espais web- i amb la facultat de cedir-los a tercers en cas de cessió de l’explotació tota o parcial del webdoc.
L’usuari dona el seu consentiment perquè les dades personals que inclogui en la part pública del webdoc, incloent el seu nom i cognoms, poden ser consultats per tercers a través d’internet, per els mitjans de comunicació o per qualsevol àmbit i format en el que pugui explotar-se el webdoc.
L’usuari es compromet a difondre només aportacions originials o a inloure imatges i/o dades de caràcter personal de tercers només si disposa de les autoritzacions o de la cobertura legal corresponent. Igualment, es compromet a no violar els drets de tercers, com ara els drets a la imatge, a l’honor, a la intimitat, a la privacitat, a la propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra, pel que assumirà qualsevol responsabilitat davant el seu incompliment.
L’usuari es compromet a no fer actuacions que causin molèsties a altres usuaris o que puguin perjudicar el normal funcionament del webdoc.
Al Pati Produccions es reserva el dret a retirar qualsevol aportació d’un usuari si considera que aquest incompleix aquestes condicions de participació o en cas de reclamació per part de tercers.
En cas que un usuari consideri que s’està vulnerant algun dels seus drets a través d’aquest espai web, pot notificar-lo a través de la direcció orgull@alpati.es Per a que es pugui valorar degudament aquesta eventual vulneració serà necessari que l’usuari faciliti la seva identificació completa (nom i cognoms, adreça de contacte), que identifiqui els continguts concrets afectats i que manifesti mitjançant una declaració que les dades aportades són verdaderes i que la persona està legitimada per fer aquesta reclamació.